Akint Rules Matter

Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku?

Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku? Przeglądy budowlane budynków muszą być wykonywane w określonym cyklu określonym prawnie. Ich częstotliwość przeprowadzania uwarunkowana jest rodzajami niebezpieczeństw, przed którymi mają one chronić użytkowników obiektów budowlanych.

Kogo dotyczą przeglądy budowlane i jak często je przeprowadzać?

Przegląd budowlany jest obowiązkowy, musi być wykonany przez osoby mające ściśle określone ustawą uprawnienia i w ramach swojej specjalizacji wykonują oni:

 1. Corocznie sprawdzenia stanu technicznego obiektu:
 • kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów

2. Co najmniej raz na 5 lat, należy sprawdzić stan techniczny obiektu pod względem:

 • sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jakie dodatkowe obowiązki dotyczą zarządców budynków?

Poza wymienionymi typami kontroli okresowej budynków zarządcy i właściciele dużych obiektów budowlanych muszą dokonywać dodatkowych przeglądów budowlanych. W okresie między 31 maja oraz a 30 listopada minimum dwa razy dokonać oceny stanu technicznego, który wykonywany jest corocznie przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Przeglądy techniczne należy przeprowadzić również w przypadku wszelkich zdarzeń losowych, w wyniku których istnieje ryzyko naruszenia konstrukcji nośnej budynku, usterki instalacji czy innych groźnych w skutkach elementów składowych obiektów budowlanych.

Jakie konkretnie specjalizacje muszą mieć osoby kontrolujące budynki?

Ze względu na szeroki zakres przeglądu budowlanego mogą go wykonywać wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi w konkretnej specjalności. Ustawa prawo budowlane z 2016 roku wyraźnie informuje, że:

 • stan techniczny instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą sprawdzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (art. 62 ust. 5 prawa budowlanego),
 • ocenę stanu urządzeń grzewczych powierzamy osobom z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, lub osobom mającym uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce,
 • kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, obejmującą ocenę stanu przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 6), powinny przeprowadzać osoby o kwalifikacjach mistrza w rzemiośle kominiarskim,
 • natomiast przewody kominowe oraz kominy przemysłowe, wolno stojące, kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – osoby z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces