Akint Rules Matter

Jakie czynności obejmują przeglądy elektryczne?

Okresowe zlecenie przeglądu elektrycznego jest jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na właścicielu budynku. Przeglądy powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat i obejmować sprawdzenie instalacji oraz urządzeń elektrycznych pod kątem prawidłowego wykonania i zainstalowania.

Oględziny i pomiary

Na początku dokonuje się sprawdzenia przewodów — czy nie stanowią zagrożenia. Oględziny pozwalają upewnić się, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane i czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych.

Po oględzinach przeprowadza się szereg pomiarów:

  • pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem poprzez szybkie wyłączenia zasilania;
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej — polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia;
  • pomiar rezystancji izolacji — pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie;
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem.

Kwestie formalne

Elektryk po przeprowadzonym przeglądzie elektrycznym ma za zadanie stworzyć protokół, który uwzględni informację z wykonanych badań, zestawienie wyników i istotne odchylenia od norm czy przepisów. Osoba, która dokonuje pomiarów i sporządza protokół, musi mieć odpowiednie uprawnienia – tzw. świadectwo kwalifikacyjne. To ona ponosi bowiem odpowiedzialność prawną za wykonywane czynności podczas przeglądu i pomiarów.

Dlaczego kontrole są tak istotne?

Większość z nas dzwoni po elektryka tylko podczas awarii albo objawów świadczących o niepoprawnym działaniu instalacji elektrycznej. Kontrole w dużym stopniu uchronią nas od usterek, nieszczelności czy zwarć. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Pomiary mogą pokazać nieprawidłowości i umożliwią szybką naprawę usterki.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces