Akint Rules Matter

Przepisy dotyczące przeglądów rocznych budynków

Przeglądy roczne budynków gwarantują bezpieczeństwo ich mieszkańcom oraz użytkownikom. Ustawodawca uczynił z czynności powiązanych z utrzymaniem obiektów w jak najlepszym stanie obowiązek. Jak przebieg oraz zakres rocznych kontroli budynków określają przepisy prawne?

Jakie wymagania prawne wiążą się z rocznymi przeglądami budynków?

O obowiązkach związanych z technicznym utrzymaniem obiektów oraz poddawaniu ich okresowym kontrolom stanowią znowelizowane w 2016 roku przepisy Prawa budowlanego. Odpowiedzialnymi za stan techniczny obiektów, oraz systematyczne przeglądy weryfikujące ich kondycję są ich właściciele lub zarządcy (art. 61 pkt1.). Wśród katalogu wymagań dotyczących regularnego kontrolowania jakości budynku ważne miejsce zajmują te, które należy przeprowadzić w każdym roku kalendarzowym. Podczas przeglądów rocznych budynków należy uwzględnić następujące obszary:

  • Ocena stanu elementów obiektu oraz jego instalacji narażonych na negatywny wpływ warunków pogodowych i niszczące działanie czynników związanych z użytkowaniem budynku. Wówczas należy poddać oględzinom stan techniczny budynku, a zwłaszcza takie elementy, jak: części ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady, balkony, rynny, pokrycia dachowe, urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej budynku, przejść przełączy instalacyjnych przez ściany.
  • Kontrola instalacji służących ochronie środowiska – w odniesieniu do przepisów o ochronie środowiska uważa się za wspomniane instalacje, np. systemy kanalizacyjne służące odprowadzaniu ścieków, układy emitujące gazy i pyły bądź odpowiedzialne za hałas, ewentualne drgania, itp.
  • Przeglądy instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w tym dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – ocena szczelności przewodów gazowych oraz sprawności zaworów gazu i urządzeń podłączonych do instalacji. Przeglądy kominiarskie służą sprawdzeniu drożności przewodów kominowych i siły ciągu. Przy tych czynnościach wykorzystuje się odpowiednie mierniki, które wskazują miejsce uszkodzenia w systemie gazowym lub wentylacyjnym. W czasie kontroli okresowej budynków ważne jest zweryfikowanie, czy pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia grzewcze, są sprawnie wentylowane. Roczny przegląd omawianych instalacji uwzględnia również ocenę i porównanie realizacji z zaleceniami z zeszłorocznej kontroli. Podsumowaniem czynności powinno być wykluczenie jakichkolwiek usterek zagrażających mieszkańcom lub innym osobom korzystającym z budynku.

Kto jest uprawniony do kontrolowania stanu budynku?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku precyzuje, że rocznych przeglądów budynku mogą dokonywać osoby posiadające adekwatne uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje niezbędne do nadzoru i użytkowania danych typów instalacji czy urządzeń. Specjalista dokonujący nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia protokołu dokumentującego wykonane przez niego czynności, oraz stwierdzający faktyczny stan techniczny budynku, oraz jego instalacji i urządzeń. W protokole powinny znaleźć się zalecenia pokontrolne, wobec których trzeba się zastosować. Tym bardziej nie wolno lekceważyć wskazań do likwidacji usterek, naprawy czy wymiany elementów, gdyż należy to do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu. Pamiętajmy, że uchylenie się od tych zobowiązań może skutkować poważnymi konsekwencjami, zwłaszcza jeśli mogą one zagrażać zdrowiu i życiu lub wpływają znacząco na stan konstrukcji budynku. Ponadto warto pamiętać, że kopia protokołu zostaje przekazana do lokalnego organu nadzoru budowlanego.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces