Akint Rules Matter

Przeglądy systemów bezpieczeństwa pożarowego. Co trzeba sprawdzić?

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu budowlanego jest wybuch pożaru. Jak najszybsze wykrycie niebezpieczeństwa, jego zasygnalizowanie i podjęcie odpowiednich działań to najskuteczniejszy sposób na to, by w porę opanować pożar i umożliwić skuteczną ewakuację budynku. Z tego powodu tak istotnym elementem wyposażenia obiektów są systemy sygnalizacji pożarowej, których prawidłowe działanie wymaga regularnych przeglądów.

Dlaczego przeglądy systemów PPOŻ są tak ważne?

Systemy bezpieczeństwa pożarowego stanowią niezbędne wyposażenie obiektów. Ich najważniejszym zadaniem jest wykrywanie zagrożenia, jakim jest wybuch pożaru w budynku, a także sygnalizacja niebezpieczeństwa oraz umożliwienie podjęcia działań mających na celu opanowanie sytuacji. W tym celu w obiekcie rozmieszczane są specjalistyczne czujniki i detektory (m.in. dymu), sygnalizatory (np. akustyczne) oraz sprzęty i instalacje wykorzystywane w walce z pożarem (w tym gaśnice, tryskacze i systemy oddymiania). Warunkiem sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej w razie wybuchu pożaru jest prawidłowe działanie poszczególnych elementów systemu alarmu pożarowego. Dzięki szybkiej detekcji zagrożenia, odpowiedniej reakcji i zawiadomieniu straży pożarnej, możliwe jest ewakuowanie budynku, ochrona ludzi i mienia oraz opanowanie pożaru i zminimalizowanie jego skutków.

Instalacje PPOŻ z czasem ulegają jednak zużyciu czy też uszkodzeniu, co poważnie zagraża bezpieczeństwu budynku. Dlatego też zgodnie z prawem należy nie tylko wyposażyć obiekt w systemy bezpieczeństwa pożarowego, ale też zadbać o ich regularną konserwację i przeglądy techniczne. Dzięki temu zapobiegniemy awarii instalacji i zadbamy o ochronę ludzi oraz mienia.  Pamiętajmy, że przeprowadzanie przeglądów to też wymóg ze strony ubezpieczycieli. Nad stanem systemów PPOŻ powinien czuwać zarządca budynku i to on zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących kontroli tego typu instalacji. Taki przegląd powinien mieć miejsce przynajmniej raz w roku, chyba że producent danego sprzętu zaleca częstsze kontrole. Przegląd powinien zostać udokumentowany – w tym celu sporządza się specjalny protokół i adnotację w książce eksploatacji.

Przeglądy systemów PPOŻ. Co podlega kontroli?

Nasza firma przeprowadza kontrole okresowe budynków  i sprawdza stan elementów instalacji bezpieczeństwa pożarowego, takich jak:

  • Systemy detekcji i sygnalizacji – w tym kontrola i ocena pracy m.in. czujek pożarowych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, sygnalizatorów optycznych, centrali, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i innych elementów instalacji;
  • Gaśnice i sprzęt gaśniczy – obowiązkowa kontrola gaśnic co najmniej raz do roku lub częściej wedle zaleceń producentów oraz wymiana środka gaśniczego co 5 lat;
  • Systemy hydrantów – przynajmniej raz na roku przegląd hydrantów i przeprowadzenie kontroli ciśnienia w wężach co 5 lat.

Oprócz tego regularnym przeglądom w ramach oceny stanu systemów bezpieczeństwa pożarowego podlegają również systemy tryskaczowe, oświetlenie awaryjne i wyposażenie ewakuacyjne, a także drzwi przeciwpożarowe oraz systemy oddymiania i detekcji gazu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces