Akint Rules Matter

Podstawowe typy przeglądów budowlanych

W Polsce, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów budowlanych, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki budynków. W tym wpisie przedstawimy rodzaje przeglądów budowlanych oraz dlaczego warto wykonywać je regularnie.

Rodzaje przeglądów budowlanych

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, przeglądy budowlane w Warszawie można podzielić na trzy główne kategorie ze względu na częstotliwość ich wykonywania oraz zakres kontroli. Są to

  • kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
  • kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
  • kontrole okresowe dla określonych obiektów wielko powierzchniowych, wykonywane co najmniej dwa razy w roku.

Kontrole okresowe wykonywane raz w roku obejmują sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu. W szczególności dotyczy to instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Kontrole okresowe wykonywane raz na 5 lat mają na celu sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego, jego przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Kontrola ta obejmuje również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, kontrole okresowe wykonywane są co najmniej dwa razy w roku. Dotyczy to budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

Dlaczego należy wykonywać regularne przeglądy budynków?

Regularne przeglądy budowlane są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów, ochrony środowiska oraz konstrukcji budynku. Pozwalają one na wczesne wykrycie ewentualnych usterek czy zagrożeń, a tym samym na ich szybką naprawę i uniknięcie poważniejszych konsekwencji. Ponadto, regularne przeglądy są wymagane przez polskie prawo budowlane, a ich nieprzeprowadzenie może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces