Akint Rules Matter

Co należy wiedzieć o przeglądach gaśnic i hydrantów?

Podstawowym zadaniem podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszych fazach ich powstawania. Z tego powodu wszystkie budynki i tereny użyteczności publicznej powinny być wyposażone w odpowiednie i wydajne gaśnice lub hydranty będące ich alternatywą. Umożliwiają one pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Jak często należy wykonywać ich przeglądy?

Co warto wiedzieć o przeglądach gaśnic?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) przeglądy obejmujące legalizację gaśnic powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Wykonanie badania potwierdzane jest specjalną kontrolką umieszczaną na sprzęcie, na której znajdują się informacje o dacie przeglądu.  Ponadto w większości typów gaśnic obowiązuje zasada wymiany środka co 5 lat. Raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe do gaśnic o pojemności większej niż 5 muszą być także poddane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątek stanowią gaśnice śniegowe, których termin ważności wynosi nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT można odczytać bezpośrednio z oznaczenia na wierzchu butli.

Przeglądy hydrantów – najważniejsze informacje

Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe oraz hydranty zewnętrzne klasyfikowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami jako urządzenia przeciwpożarowe, czyli urządzenia przeznaczone do zapobiegania lub ograniczania skutków pożaru. Podlegają one przeglądowi technicznemu i konserwacji w terminach określonych przez producenta oraz według zasad i metod określonych w Polskich Normach, jednak należy wykonywać je nie rzadziej niż raz w roku. W ramach przeglądu sprawdzane są m.in.:

– stan techniczny i funkcjonalność wszystkich podzespołów,

– oznakowania i instrukcje obsługi,

– ciśnienie oraz wydajność.

Ponadto węże wchodzące w skład instalacji hydrantów wewnętrznych należy co 5 lat poddać próbie ciśnieniowej z maksymalnym ciśnieniem roboczym zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów.

Kto może wykonać przegląd gaśnic i hydrantów?

Należy pamiętać, że każdy przegląd systemów ppoż. musi być zakończony podpisaniem odpowiedniego protokołu. Zawiera on informacje o stanie technicznym i sprawności urządzeń, dacie badania oraz proponowanym terminie następnej kontroli. Przeglądy gaśnic muszą być więc wykonywane przez profesjonalnego konserwatora, który posiada wszelkie niezbędne uprawnienia związane z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Taka osoba nie tylko wie, na co zwrócić uwagę podczas badania, ale potrafi również zidentyfikować nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces