Akint Rules Matter

Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

Inwentaryzacja budowlana musi być wykonana wówczas, gdy właściciel planuje prowadzenie robót budowlanych w obiekcie, który nie ma pełnej dokumentacji technicznej. Sytuacja taka występuje w przypadku starych budynków, których plany zaginęły albo są zdekompletowane. Inwentaryzację budowlaną wykonuje się, jeśli jakiś obiekt ma być zmodernizowany. Może się to wiązać z przebudową zmieniającą układ pomieszczeń, ich przeznaczenie, usytuowanie poszczególnych elementów i instalacji, jednak bez zmian wykraczających poza obecne rozmiary budynku. Modernizacja może także oznaczać rozbudowę budynku, która pociąga za sobą m.in. dobudowanie pietra lub pomieszczeń powiększających wymiary obiektu.

Inwentaryzacja budowlana, na podstawie której ma być opracowany projekt rozbudowy lub przebudowy, musi być zrealizowana przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane.

Co zamieszcza się w inwentaryzacji budowlanej?

Inwentaryzacja budowlana powstaje na podstawie przeprowadzonych pomiarów i oględzin budynku. Zamieszcza się w niej wymiary całego obiektu oraz jego najważniejszych elementów. W inwentaryzacji znajdą się rzuty wszystkich pięter budynku, wliczając w to piwnice i strych, wraz z dokładnie zmierzonymi wielkościami oraz ich powierzchnią. W dokumentach powinien się znaleźć rzut elewacji, a także przekroje budynku. Ich liczba jest uzależniona od tego, jak wygląda konstrukcja całego obiektu. W przygotowanej dokumentacji musi być również opis konstrukcji dachu wraz z jego wymiarami. Autor zawiera w niej również dokładne usytuowanie kominów kanałów wentylacyjnych i odwodnień. Opisana musi być również infrastruktura znajdująca się w budynku: centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna.

Przygotowana inwentaryzacja budowlana zawiera część opisową, niezbędne rysunki (rzuty kondygnacji, przekroje), a także mapkę działki, na której znajduje się budynek wraz z oznaczeniem najważniejszych punktów. W zależności od ustaleń ze zlecającym wykonanie dokumentacji i potrzeb konkretnej realizacji do inwentaryzacji mogą być dołączone zdjęcia lub dodatkowe rysunki lub szkice.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces