Akint Rules Matter

Wszystko o przeglądach budowlanych

Dobry stan techniczny budynku jest warunkiem jego bezpiecznej eksploatacji. Usterki poszczególnych instalacji, wadliwe działanie urządzeń doprowadzających gaz czy prąd mogą skutkować poważnymi następstwami w postaci różnych wypadków, zatruć, eksplozji, porażeń czy pożarów. Równie ważna jest kondycja, w jakiej znajdują się wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, których uszkodzenia mogą powodować zranienia, a nawet nieść ze sobą ryzyko katastrofy budowlanej. By zapobiec takim potencjalnie groźnym następstwom, wszystkie budynki muszą być zgodnie z prawem budowlanym poddawane regularnym przeglądom budowlanym. Mają one na celu dokładne sprawdzenie kluczowych elementów oraz wykrycie możliwych usterek. Zobaczmy, co obejmują takie przeglądy.

Coroczny przegląd budynku

Przegląd budynku powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku, przez osoby, które mają odpowiednie uprawnienia budowlane. W ramach przeglądu sprawdza się te elementy konstrukcji budynku, które są wystawione na działanie warunków zewnętrznych. Sprawdzeniu podlegają więc elementy fasady budynku wraz ze wszystkimi ich częściami m.in. balkonami, tarasami, balustradami. Podczas przeglądu sprawdza się również kondycję pokrycia dachowego i stan odwodnień, tj. rur spustowych i rynien. Kontroluje się też mocowanie elementów zewnętrznych, np. oświetlenia, anten, klimatyzatorów czy podobnych instalacji.

Jeżeli w budynku są zainstalowane urządzenia przeznaczone do ochrony środowiska naturalnego, np. oczyszczalnia ścieków sprawdza się również jej funkcjonowanie.

Podczas corocznego przeglądu kontrolowane są też elementy systemu wentylacyjnego oraz instalacja kominowa.

Pięcioletni przegląd budynku

W okresach pięcioletnich przeprowadza się również kontrolę obejmującą sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz uziemienia. Podczas badania instalacji elektrycznej wykonywane są odpowiednie pomiary elektryczne oraz kontrola działania wszystkich zabezpieczeń: wyłączników głównych, przeciwporażeniowych i nadmiarowo-prądowych. Ponadto badany jest stan techniczny całego budynku oraz jego estetyka. W ramach tych działań sprawdzeniu podlega również bezpośrednie otoczenie budynku. Z badania sporządza się odpowiednie protokoły.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces