Akint Rules Matter

Jak wygląda projektowanie w obiektach zabytkowych?

Obiekty zabytkowe to budynki, które objęte są opieką konserwatora. Wszelkie prace w takich miejscach wiążą się z wieloma ograniczeniami. Każda do dokonywana zmiana musi być zaakceptowana przez urząd konserwatorski.

Jakie są zasady prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych?

Ochrona zabytków należy do zadań organów administracji publicznej. Podstawowa rola przypada organom ochrony zabytków, w tym wojewódzkim konserwatorom zabytków. Prowadzenie wszelkich robót budowlanych w obiektach zabytkowych reguluje ustawa – Prawo budowlane, która określa podstawowe zasady prowadzenia prac. Wszelkie regulacje dotyczą obiektów wpisanych do rejestrów zabytków oraz tych, które nie zostały wpisane do takiego rejestru, ale są objęte ochroną konserwatorską, wynikającą z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Regulacje dotyczą prowadzenia prac w obiekcie oraz jego otoczeniu. Aby rozpocząć roboty budowlane, należy uzyskać stosowne pozwolenie.

Na czym polega projektowanie w obiektach zabytkowych?

Projektowanie w obiektach zabytkowych zazwyczaj dotyczy adaptacji, czyli przystosowania ich do pełnienie innej funkcji niż ta, którą obiekt spełnia obecnie. Projektowanie przede wszystkim ma na celu przywrócenie budynkom pierwotnego wyglądu. Jego historyczny charakter i ważne elementy muszą być zachowane niezależnie od tego, jaką funkcję po przebudowie lub remoncie ma pełnić obiekt. Prace związane z rewitalizacją, przebudową lub adaptacją budynków z firmą AKINT, zapewnią właściwe wykorzystanie potencjału budynku, przy zachowaniu jego historycznej wartości. Projekt adaptacji rozpoczyna się od ekspertyzy technicznej, jak również inwentaryzacji budowlanej. Należy zbadać stan budynku oraz określić rodzaj prac. Istotną sprawą jest to, aby podczas prowadzenia prac nie naruszyć struktury obiektu. Często wiąże się to z zaplanowaniem wykorzystania w pracach modernizacyjnych rzadkich materiałów, które będą współgrać z charakterystycznym wyglądem obiektu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces