Akint Rules Matter

Inwentaryzacje budynków krok po kroku

Nie wszyscy właściciele budynków dysponują ich pełną dokumentacją techniczną. Dotyczy to szczególnie obiektów, które zostały wzniesione przed wielu laty lub często przechodziły z rąk do rąk. Przy codziennej eksploatacji tego rodzaju dokumenty nie są wymagane ani potrzebne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel musi dysponować dokładnymi planami budynków. Dotyczy to np. wystąpienia o pozwolenie na przebudowę lub remont budynków. Dokumentacja techniczna jest też bardzo często wymagana przez osoby zainteresowane zakupem budynku. W takich przypadkach oryginalne plany mogą być zastąpione przez wykonanie inwentaryzacji budynku. Tego rodzaju dokumentacja może być sporządzona na prośbę właściciela lub innych zainteresowanych osób, o ile uzgodnią one jej przygotowanie z osobą, w której gestii znajduje się budynek i uzyskają do niego pełny dostęp.

Kto może wykonać inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana polega na sporządzeniu dokumentacji technicznej obiektu, na podstawie jego stanu faktycznego. Może ona zostać wykonana jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. W przypadku dokumentów, które mają być wykorzystywane jako podstawa do wykonania projektu przebudowy, niezbędne są stosowne uprawnienia budowlane.

Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Rolą inwentaryzacji budowlanej jest możliwie najdokładniejsze opisanie obiektu, którego dotyczy. Dokument tego rodzaju będzie więc zawierał m.in. wszystkie szczegóły związane z wymiarami budynku, ilością kondygnacji, rozkładem pomieszczeń ich przeznaczeniem oraz usytuowaniem ciągów komunikacyjnych. Musi się w niej znaleźć informacja o materiałach, z jakich został wzniesiony obiekt oraz o tym, jak wygląda jego konstrukcja. Sporządzający inwentaryzację opisuje także położenie budynku na działce. Inwentaryzacja może również zawierać szczegółowe plany wszystkich instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Do inwentaryzacji w zależności od potrzeb mogą być również dołączone precyzyjne szkice, mapki oraz rzuty i przekroje poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W przypadku, gdy inwentaryzacja jest wykonywana w związku z określonymi planami dotyczącymi obiektu, powinny być w niej uwzględnione wszystkie elementy, dostarczające niezbędnych informacji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces