Akint Rules Matter

Co to jest kosztorysowanie budowlane?

Prowadzenie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością poniesienia określonych wydatków na przygotowanie wymaganej dokumentacji, pracę firm realizujących wznoszony obiekt oraz niezbędne materiały budowlane. Poziom kosztów musi być znany jeszcze przed rozpoczęciem robót, ponieważ zlecający musi zapewnić odpowiednie finansowanie. Tego rodzaju informacje są mu potrzebne do przygotowania środków własnych lub do wystąpienia o kredyt. Żeby poznać skalę wydatku, trzeba wykonać kosztorysowanie budowlane. W jego ramach wyspecjalizowana firma szacuje kwoty, jakie będą potrzebne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji. W niektórych przypadkach kosztorys może być sporządzany także po zakończeniu robót. Sprawdźmy, z czym się wiąże przygotowywanie kosztorysów.

Rodzaje kosztorysów i ich zakres

Kosztorysowanie budowlane polega na przygotowaniu zestawienia kosztów przedsięwzięcia. Najczęściej spotykanym rodzajami kosztorysów są kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze. Kosztorys inwestorski jest tworzony na podstawie dokumentacji technicznej planowanego przedsięwzięcia. Bazując na niej, kosztorysant sporządza zestawienie wszystkich niezbędnych do uzyskania założonego w projekcie efektu etapów robót. Określa także, ile roboczogodzin wymaga wykonanie takiego zakresu robót i na tej podstawie wylicza stawkę za wszystkie usługi związane z prowadzeniem prac.

W najprostszym przypadku dotyczącym budowy domu jednorodzinnego kosztorys będzie zawierał koszty takich etapów, jak: stan zero, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, prace instalacyjne, prace wykończeniowe. Poszczególne etapy będą zaś rozbite na mniejsze, np. wykonanie fundamentów, a te na poszczególne czynności, np. założenie szalunków.

Drugim elementem kosztorysu jest wyliczenie niezbędnych rodzajów materiałów budowlanych i ich planowanego zużycia. W zależności od ilości i obowiązujących w określonym czasie cen tworzący kosztorys podlicza wszystkie koszty materiałowe. Połączenie obu elementów pozwala na wyznaczenie szacowanych kosztów inwestycji. Kosztorys inwestorski jest również pomocny w wyborze ofert składanych przez wykonawców i pozwala na uzyskanie obrazu, na ile realne są ich propozycje.

Kosztorys ofertowy zawiera podobne elementy, jest jednak sporządzany przez wykonawcę, który ubiega się o konkretne zlecenie. Kosztorys powykonawczy jest stosowany po zakończeniu całej inwestycji. Taka forma jest stosowana w przypadku, gdy nie można wcześniej określić szczegółowego zakresu prac, np. przy modernizacjach obiektów.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces