Akint Rules Matter

Co podlega pięcioletnim przeglądom budowlanym?

Właściwe utrzymanie stanu obiektu budowlanego to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Są oni bowiem zobligowani zarówno do użytkowania, jak i do utrzymania budynku w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem i wymaganiami. Jest to weryfikowane podczas obowiązkowych okresowych przeglądów budynków, a wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich mieszkańców lub użytkowników.

Pięcioletni przegląd budowlany – przepisy prawa

Obowiązek przeprowadzania kontroli budowlanych regulowany jest prawnie, a za jego niedopilnowanie grozi kara w postaci grzywny. Wymóg ten wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), a określony jest w art. 62. Kontrola musi być przeprowadzona przed upływem 5 lat od poprzedniego przeglądu. Może się jednak zdarzyć, że organ nadzoru budowlanego nakaże jej przeprowadzenie niezależnie od daty ostatniej kontroli – dzieje się tak w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, a także mienia bądź środowiska.

Zakres pięcioletnich przeglądów budowlanych

To, co obejmują pięcioletnie przeglądy budowlane, również regulowane jest prawnie. Mówią one o tym, że kontrola okresowa przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat polega na sprawdzeniu:

– stanu technicznego budynku oraz jego przydatności do użytkowania,

– estetyki obiektu oraz jego otoczenia,

– instalacji elektrycznej i piorunochronnej, wraz ze sprawdzeniem sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, odporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Warto pamiętać o tym, że przegląd, wraz z pomiarem pięcioletnim instalacji elektrycznej, powinien być przeprowadzony przez uprawnioną osobę. Musi być on dodatkowo potwierdzona specjalnym protokołem, który poświadcza należyty stan obiektu i jego poszczególnych elementów, a także stanowi dowód w razie kontroli. Wszystkie te działania gwarantują bezpieczeństwo i możliwość swobodnego użytkowania budynku.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces