Akint Rules Matter

Co jest sprawdzane podczas okresowych pomiarów elektrycznych?

Obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów stanu technicznego budynku. Mają one na celu wychwycenie wszelkich usterek i zapewnienie możliwości bezpiecznej eksploatacji. W ramach czynności kontrolnych wykonuje się również okresowe sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych. W jego ramach prowadzone są zarówno oględziny, jak i pomiary, mające na celu zweryfikowanie sprawnego działania zabezpieczeń i stanu przewodów. Sprawdźmy, co wchodzi w zakres wykonywanych pomiarów elektrycznych.

Okresowa kontrola stanu instalacji elektrycznej

Obowiązek wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej wynika z przepisów prawa budowlanego. Według niego obiekty budowlane powinny być kontrolowane co 5 lat. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej powinno być wykonywane przez osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie.

W ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych sprawdzane są obszary wskazane w normie PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”. Norma ta jest wprost wymieniona w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 w czasie kontroli dokonuje się sprawdzenia, które polega na wykonaniu oględzin oraz prób, na podstawie których można określić stan instalacji elektrycznej. W zakres wykonywanych prób wchodzi m.in. próba ciągłości przewodów oraz pomiar rezystencji izolacji, która ma wpływ na działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Wykonuje się także próbę działania ochrony przeciwporażeniowej, czyli wyłącznika różnicowo-prądowego, który powinien samoczynnie reagować na przebicia prądu np. na obudowę różnych urządzeń. Sprawdzeniu podlega też np. działanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, które chronią instalację, w razie wystąpienia zwarcia odłączając napięcie całego obwodu.

Wykonanie pomiarów jest potwierdzane specjalnie sporządzanym protokółem, w którym przeprowadzający badania zamieszcza informacje o uzyskanych wynikach i ewentualnych usterkach i nieprawidłowościach.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces