Co to jest kosztorysowanie budowlane?

Posted on 18Paź

Prowadzenie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością poniesienia określonych wydatków na przygotowanie wymaganej dokumentacji, pracę firm realizujących wznoszony obiekt oraz niezbędne materiały budowlane. Poziom kosztów musi być znany jeszcze przed rozpoczęciem robót, ponieważ zlecający musi zapewnić odpowiednie finansowanie. Tego rodzaju informacje są mu potrzebne do przygotowania środków własnych lub do wystąpienia o kredyt. Żeby poznać skalę wydatku, trzeba wykonać kosztorysowanie budowlane.Czytaj więcej


Co jest sprawdzane podczas okresowych pomiarów elektrycznych?

Posted on 01Paź

Obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów stanu technicznego budynku. Mają one na celu wychwycenie wszelkich usterek i zapewnienie możliwości bezpiecznej eksploatacji. W ramach czynności kontrolnych wykonuje się również okresowe sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych. W jego ramach prowadzone są zarówno oględziny, jak i pomiary, mające na celu zweryfikowanie sprawnego działania zabezpieczeń i stanu przewodów. Sprawdźmy, co wchodzi w zakres wykonywanych pomiarów elektrycznych.Czytaj więcej


Co sprawdza kominiarz podczas przeglądu kominiarskiego?

Posted on 18Wrz

Budynki, które są wyposażone w urządzenia dostarczające ciepło, których działanie wiąże się ze spalaniem opału, powinny pozostawać pod opieką kominiarza. Dzięki temu ich użytkownicy unikną zagrożeń łączących się z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji kominowej. Przegląd kominiarski pozwala na sprawdzenie i w razie potrzeby udrożnienie komina. Zobaczmy, jakie czynności wykonuje kominiarz podczas przeglądu.Czytaj więcej


Co obejmują kontrole okresowe budynków?

Posted on 18Wrz

Obowiązujące przepisy nakładają na zarządcę lub właściciela budynku wiele obowiązków związanych z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie. Dbać należy nie tylko o właściwy stan techniczny i prawidłowe działanie wszystkich instalacji, ale również trzeba mieć na uwadze to, w jaki sposób mogą na określony obiekt oddziaływać zjawiska naturalne, np. pogoda oraz te związane z działalnością człowieka, np. prowadzone w pobliżu obiektu różnego rodzaju prace.Czytaj więcej


Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

Posted on 01Sie

Inwentaryzacja budowlana musi być wykonana wówczas, gdy właściciel planuje prowadzenie robót budowlanych w obiekcie, który nie ma pełnej dokumentacji technicznej. Sytuacja taka występuje w przypadku starych budynków, których plany zaginęły albo są zdekompletowane. Inwentaryzację budowlaną wykonuje się, jeśli jakiś obiekt ma być zmodernizowany. Może się to wiązać z przebudową zmieniającą układ pomieszczeń, ich przeznaczenie, usytuowanie poszczególnych elementów i instalacji, jednak bez zmian wykraczających poza obecne rozmiary budynku. Modernizacja może także oznaczać rozbudowę budynku, która pociąga za sobą m.in. dobudowanie pietra lub pomieszczeń powiększających wymiary obiektu.Czytaj więcej


Inwentaryzacje budynków krok po kroku

Posted on 01Sie

Nie wszyscy właściciele budynków dysponują ich pełną dokumentacją techniczną. Dotyczy to szczególnie obiektów, które zostały wzniesione przed wielu laty lub często przechodziły z rąk do rąk. Przy codziennej eksploatacji tego rodzaju dokumenty nie są wymagane ani potrzebne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel musi dysponować dokładnymi planami budynków. Dotyczy to np. wystąpienia o pozwolenie na przebudowę lub remont budynków. Dokumentacja techniczna jest też bardzo często wymagana przez osoby zainteresowane zakupem budynku. W takich przypadkach oryginalne plany mogą być zastąpione przez wykonanie inwentaryzacji budynku. Tego rodzaju dokumentacja może być sporządzona na prośbę właściciela lub innych zainteresowanych osób, o ile uzgodnią one jej przygotowanie z osobą, w której gestii znajduje się budynek i uzyskają do niego pełny dostęp.Czytaj więcej


Co powinny zawierać ekspertyzy techniczne budynków?

Posted on 24Lip

Ekspertyza techniczna budynku to dokument przygotowywany przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego. Najczęściej wykonuje się ją w sytuacji, gdy planowana jest gruntowna przebudowa obiektu, lub ma nastąpić zmiana jego przeznaczenia. Innym powodem, dla którego zleca się wykonanie ekspertyzy technicznej budynku, może być zamiar zakupu określonej budowli i chęć sprawdzenia, czy można ją dostosować do swoich potrzeb.Czytaj więcej


Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Posted on 01Lip

Wszystkie czynności związane z nieruchomościami wymagają odpowiedniej dokumentacji. Przepisy nakazują posiadanie odpowiednich planów, gdy mamy zamiar przystąpić do budowy, czy poważniejszego remontu. W przypadku obiektów budowlanych, które powstały niedawno właściciel czy osoba zarządzająca nieruchomością zwykle jest w stanie odnaleźć niezbędne dokumenty. Co jednak wówczas, gdy budynek powstał przed wielu laty, a jego dokumentacja zaginęła?Czytaj więcej


Jakie czynniki wpływają na efektywność energetyczną budynku?

Posted on 28Cze

Obecnie sukcesywnie wzrasta popularność budownictwa energooszczędnego, szczególnie obiektów pasywnych. Jednocześnie obserwujemy bardzo szybki wzrost cen nośników energii. Coraz częściej poszukujemy więc rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji doprowadziłyby do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Czytaj więcej


Na czym polega audyt energetyczny?

Posted on 12Cze

Audyt energetyczny ma na celu ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku. Może być wykonany zarówno w przypadku obiektów nowych, jak i starszych, w których planowane są prace renowacyjne. Czytaj więcej


Back to Top