Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku?

Posted on 01Gru

Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku?

by adminCategories BlogBrak komentarzy

Kto może przeprowadzić przegląd budowlany budynku? Przeglądy budowlane budynków muszą być wykonywane w określonym cyklu określonym prawnie. Ich częstotliwość przeprowadzania uwarunkowana jest rodzajami niebezpieczeństw, przed którymi mają one chronić użytkowników obiektów budowlanych.

Kogo dotyczą przeglądy budowlane i jak często je przeprowadzać?

Przegląd budowlany jest obowiązkowy, musi być wykonany przez osoby mające ściśle określone ustawą uprawnienia i w ramach swojej specjalizacji wykonują oni:

 1. Corocznie sprawdzenia stanu technicznego obiektu:
 • kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów
 1. Co najmniej raz na 5 lat, należy sprawdzić stan techniczny obiektu pod względem:
 • sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jakie dodatkowe obowiązki dotyczą zarządców budynków?

Poza wymienionymi typami kontroli okresowej budynków zarządcy i właściciele dużych obiektów budowlanych muszą dokonywać dodatkowych przeglądów budowlanych. W okresie między 31 maja oraz a 30 listopada minimum dwa razy dokonać oceny stanu technicznego, który wykonywany jest corocznie przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Przeglądy techniczne należy przeprowadzić również w przypadku wszelkich zdarzeń losowych, w wyniku których istnieje ryzyko naruszenia konstrukcji nośnej budynku, usterki instalacji czy innych groźnych w skutkach elementów składowych obiektów budowlanych.

Jakie konkretnie specjalizacje muszą mieć osoby kontrolujące budynki?

Ze względu na szeroki zakres przeglądu budowlanego mogą go wykonywać wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi w konkretnej specjalności. Ustawa prawo budowlane z 2016 roku wyraźnie informuje, że:

 • stan techniczny instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą sprawdzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (art. 62 ust. 5 prawa budowlanego),
 • ocenę stanu urządzeń grzewczych powierzamy osobom z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, lub osobom mającym uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce,
 • kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, obejmującą ocenę stanu przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 6), powinny przeprowadzać osoby o kwalifikacjach mistrza w rzemiośle kominiarskim,
 • natomiast przewody kominowe oraz kominy przemysłowe, wolno stojące, kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – osoby z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Back to Top